Demanem la creació de l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals a Sagunt

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ DE L’ORDENANÇA DE PROTECCIÓ, TINENÇA I VENDA D’ANIMALS
La presència d’animals de diverses espècies en el nucli urbà i en l’extraradi del Municipi, planteja a l’Ajuntament un gran nombre de problemes higiènic, sanitaris, econòmics i mediambientals i és causa de freqüents conflictes veïnals.

D’altra banda, és important considerar que els animals tenen un dret i han de rebre un tracte digne i correcte que, en cap cas, supose unes males condicions sanitàries contràries a la seua espècie. A més, a més, cada vegada hi ha una major demanda per part de la societat cap al respecte dels animals com a subjectes vius.

Sagunt deuria desenvolupar una DECLARACIÓ MUNICIPAL PER LA CONVIVÈNCIA I ELS DRETS DELS ANIMALS, basada en que tots els animals, siga quina siga la seua espècie, tenen el dret a ser respectats. No han de ser víctimes de maltractaments, estar sotmesos a esforços desmesurats, formar part d’espectacles violents ni actes cruels que els comporten patiments físics o psíquics i, sobre tot, destacar que els drets dels animals es complementen necessàriament amb els deures dels seus propietaris, tant en relació amb els propis animals domèstics, com amb el conjunt dels ciutadans i ciutadanes. És per això que es responsabilitat dels posseïdors d’un animal mantenir-lo d’acord amb les normes de la bona convivència, evitant comportaments incívics que puguin molestar la resta de la ciutadania.
Per tal de facilitar la millora de la mútua convivència i del civisme cal adaptar i millorar les condicions de la ciutat. I per tant que es requereix el foment de programes educatius envers el civisme i el respecte als animals, campanyes de sensibilització que fomenten la millora de les relacions cíviques com a base de la convivència.

Entre eixes mesures, cal apostar per un NUCLI ZOOLÒGIC Municipal que garantitze un bon tracte dels animals abandonats en la via urbana i on aquestos animals tinguen una segona oportunitat amb altres propietaris, abans de l’alternativa de les gosseres. L’objectiu d’establir aquest nucli zoològic, és donar compliment al que estableix la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, en el sentit d’assegurar la protecció i el manteniment en condicions adequades dels animals allotjats en aquests centres i establiments. Aquestos objectius han de procurar també que la recollida d’animals domèstics en el terme de Sagunt puga ser gestionada de forma que les gosseres siguen una opció a descartar.
L’Ajuntament té la competència en la recollida dels animals vagabunds, així mateix la Llei de Protecció Animal diu que els ajuntaments hauran de retindre els animals recollits un mínim de 20 dies fins que aparega el seu propietari o un de nou.

Aço propicia que les gosseres esdevinguen un negoci, on la crueltat amb els animals recollits és la base d’un benefici econòmic. Les gosseres, empreses AMB ÀNIM DE LUCRE, tenen l’objectiu de recollir el màxim nombre d’animals, i una volta transcorren els vint dies de termini, aquestos ja no són profitosos i per tant s’eliminen, sense tindre l’objectiu de procurar una alternativa digna per els animals abandonats. Una vegada arreplegat l’animal, la gossera comprova si té microxip. En cas de tenir-ho, es posa en contacte amb l’amo per si desitja recuperar-ho. Si els propietaris es desentenen, o si no existeix propietari els animals poden ser sacrificats a partir del dia vint-i-u des del seu ingrés en la gossera. Les gosseres, a partir d’eixe dia 21, necessiten l’espai per a arreplegar nous animals que generen nous ingressos, generant-se un negoci basat en el sacrifici dels animals.

Afortunadament, l’acció de voluntaris i d’associacions protectores dels drets dels animals, s’està denunciant i intentant revertir aquestes pràctiques.

-Les protectores, són associacions SENSE ÀNIM DE LUCRE, és a dir, no generen beneficis i els diners que puguen obtenir mitjançant les seues pròpies activitats, socis, donacions o subvencions, reverteixen íntegrament en els objectius de l’associació, es a dir, atendre als animals que arrepleguen i mantenir les instal·lacions on s’ubiquen.

Les protectores d’animals no sacrifiquen, excepte excepcions de malaltia terminal només per a evitar major sofriment de l’animal, per la qual cosa l’animal viu tota la seua vida, si és que ningú l’adopta. Aquestes associacions fomenten l’esterilització per a evitar la proliferació d’animals abandonats en els carrers i inenten conscienciar a la població que adoptant un animal es compleixen dos objectius: garantir el benestar de l’animal adoptat i permetre acollir a un nou ser abandonat, en el lloc que l’animal adoptat deixa lliure.

Les protectores són gestionades per voluntaris, és a dir, persones que, tenint el seu propi treball, dediquen el seu temps lliure de manera totalment altruista, a ajudar a aquestes pobres víctimes que algun desaprensiu va llançar sense contemplacions al carrer. Es cuida als animals amb afecte, alimentació adequada i assistència veterinària; se’ls protegeix.

Es evident que la diferència entre una forma de procedir i un altra no és baladí i els Ajuntaments deuríem tindre en compte no només els criteris econòmics, si no també els ètics a l’hora de triar una forma de gestió o altra, de la qual evidentment, Compromís es partidària de la segona.

En els últims mesos, l’Ajuntament ha tingut problemes en les dos vies, no ha pogut arribar a un acord amb la protectora d’animals existent en la Ciutat, i actualment te problemes en l’adjudicació de l’empresa que recull els animals abandonats, i on fins ara, l’adjudicatària, és una empresa amb nombroses denúncies per maltractament.

És per això que des de Compromís considerem que aquest servei s’ha de repensar de forma global, igualment s’han de desenvolupar les ordenances que fixen drets i obligacions del propietaris d’animals domèstics de forma específica i no dispersa, com fins ara, per tal de tenir en compte, no només el punt de vista d’allò que te a veure amb la neteja urbana, si no també poder fixar amb major garantia l’objectiu d’evitar el maltracte animal.

Per tot això presentem les següents

ACORDS

Que l’Ajuntament de Sagunt comence els tràmits per a crear l’Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d’Animals on es contemplen els Drets dels Animals. Que eixa ordenança contemple:
La Declaració de Sagunt com a Municipi en contra del Maltracte animal.
La regulació i la creació de les col·lonies felines i tinga un protocol per tal de poder registra-ne, semblant a altres municipis com Puçol o València.
L’Ajuntament de Sagunt estudiarà i revisarà els plecs de condicions de l’externalització de Serveis de Recollida d’animals abandonats, per garantir-ne que les empreses que concursen no fomenten el maltracte animal.
Així mateix, l’Ajuntament realitzarà un estudi comparatiu de la gestió directa o indirecta per tal de triar-ne aquella més eficient i més respectuosa amb els bons tractes cap als animals, on s’inclourà l’estudi de la creació d’un nucli zoològic municipal que puga ser gestionat per una protectora.